(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.defer=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MK9KP3F');

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nacon Stones B.V. en een Opdrachtgever waarop Nacon Stones B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Nacon Stones B.V., voor de uitvoering waarvan door Nacon Stones B.V. derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Nacon Stones B.V. en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Nacon Stones B.V. en de Opdrachtgever partij zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Nacon Stones B.V. niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Nacon Stones B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Nacon Stones B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding is standaard 30 dagen geldig en vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, tussentijdse prijswijzigingen tengevolge van laagwater- en gasolie-toeslagen, overheid en milieuheffingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen van de offerte of aanbieding prijs.
 2. Nacon Stones B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de aanvrag redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gericht op opdrachtgeveren zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Offertes gericht aan het bedrijfsleven zijn exclusief BTW.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Nacon Stones B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Nacon Stones B.V. nadrukkelijk anders verklaard.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nacon Stones B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Nacon Stones B.V. en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, Nacon Stones B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Nacon Stones B.V. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Nacon Stones B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Nacon Stones B.V. is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Nacon Stones B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Nacon Stones B.V. de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Nacon Stones B.V. gegevens behoeft van de Nacon Stones B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Nacon Stones B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Nacon Stones B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Nacon Stones B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Nacon Stones B.V. bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Nacon Stones B.V. op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nacon Stones B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Nacon Stones B.V. gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Nacon Stones B.V. daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Nacon Stones B.V. bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Nacon Stones B.V. onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. - Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst; - indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Nacon Stones B.V. toekomende bevoegdheid of een op Nacon Stones B.V. rustende verplichting ingevolge de wet; - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Nacon Stones B.V. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Nacon Stones B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: - de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - na het sluiten van de overeenkomst Nacon Stones B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; - de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; - Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Nacon Stones B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Nacon Stones B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. - indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nacon Stones B.V. kan worden gevergd.
 2. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Nacon Stones B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nacon Stones B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Nacon Stones B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Nacon Stones B.V. op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nacon Stones B.V., zal Nacon Stones B.V. in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Nacon Stones B.V. is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Nacon Stones B.V. zal de opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Nacon Stones B.V. genoemde termijn te voldoen, tenzij Nacon Stones B.V. anders aangeeft.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Nacon Stones B.V. vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nacon Stones B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Nacon Stones B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Nacon Stones B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Nacon Stones B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Nacon Stones B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nacon Stones B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Nacon Stones B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Nacon Stones B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Nacon Stones B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient voorafgaand aan de levering of bij aflevering van de producten te geschieden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Bij betaling middels een factuur, dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door Nacon Stones B.V. aangegeven valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Nacon Stones B.V. is aangegeven. Nacon Stones B.V. is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Nacon Stones B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Nacon Stones B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst en indien niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Nacon Stones B.V. echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Nacon Stones B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Nacon Stones B.V. totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Nacon Stones B.V. gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 
 2. Door Nacon Stones B.V. geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Nacon Stones B.V. veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Nacon Stones B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Nacon Stones B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Nacon Stones B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Nacon Stones B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Nacon Stones B.V. lost de bestelde materialen ten alle tijden aan de rand van de openbare weg. De Losplaats dient toegankelijk te zijn voor 3 – assige opleggercombinaties met een lengte van ca. 16,50 m. 
 6. Voor het geval Nacon Stones B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Nacon Stones B.V. en door Nacon Stones B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Nacon Stones B.V. zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames

 1. De door Nacon Stones B.V. te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Nacon Stones B.V. kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van aflevering van het product tot verwerking van het product na levering, verwerkte producten vallen niet meer onder de garantie, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Nacon Stones B.V. verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Nacon Stones B.V., de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Nacon Stones B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk alvorens de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, of te wel het geleverde product wordt verwerkt. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen voor verwerking van de geleverde producten, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Nacon Stones B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Nacon Stones B.V. in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Nacon Stones B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan omschreven in artikel 8 punt 4, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Nacon Stones B.V. de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Nacon Stones B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Nacon Stones B.V. te retourneren en de eigendom daarover aan Nacon Stones B.V. te verschaffen, tenzij Nacon Stones B.V. anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Nacon Stones B.V. daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Nacon stones is niet verantwoordelijk voor de schade of gevolgschade die veroorzaakt wordt door een product of dienst of onderdeel dat door de opdrachtgever zelf is uitgevoerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien Nacon Stones B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Nacon Stones B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nacon Stones B.V. is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Eveneens is Nacon Stones B.V. niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet in acht nemen door de opdrachtgever van de voorschriften van de producent van het product en de door Nacon Stones B.V. verstrekte informatie over het product
 3. Nacon Stones B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nacon Stones B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Nacon Stones B.V. toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Nacon Stones B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van opdrachtgeverenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. Indien Nacon Stones B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nacon Stones B.V. beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De aansprakelijkheid van Nacon Stones B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Nacon Stones B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Nacon Stones B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nacon Stones B.V. toerekenbaar is.
 2. Indien Nacon Stones B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Nacon Stones B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nacon Stones B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nacon Stones B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Nacon Stones B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Nacon Stones B.V. heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Nacon Stones B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. In geval van een beroep op de rechter is de rechter te Arnhem bevoegd tenzij dwingend een andere rechter is voorgeschreven.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel .
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Nacon Stones B.V..
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 Privacystatement


Bij Nacon gaan we uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt gedurende het proces. Gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk en wij verkopen uw gegevens nimmer aan derde partijen. Voor een uitgebreide beschrijving van hoe wij met uw privacy omgaan verwijzen wij u naar ons privacy statement.

Aanvullende Leveringsvoorwaarden Nacon Stones B.V.


Logistiek Levering van alle bestellingen geschiedt op aangeven van de logistieke planning van Nacon Stones B.V.. Vrachtkosten worden voor levering van de producten aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Om een vlotte en veilige aflevering van uw bestelling mogelijk te maken vragen wij uw medewerking voor het volgende:

 1. U dient te zorgen voor een goed toegankelijke losplaats waar een opleggercombinatie met een totale lengte van 20 meter kan komen.
 2. Indien het lossen door onze chauffeur wordt uitgevoerd, wordt er op een voor de vrachtwagen bereikbare plaats gelost, naast de vrachtwagen en op een door de chauffeur, of in overleg, bepaalde plaats. Indien onze chauffeur aangeeft niet voor eigen risico te kunnen lossen in verband met te grote obstakels, wordt ter plekke een aansprakelijkheidsformulier overhandigd dat door de ontvanger moet worden ondertekend. Emballage Statiegeld pallets worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht en worden bij retour gecrediteerd, opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de emballage. Belangrijke aanvullende leveringsvoorwaarden
 3. De producten geleverd door toeleveranciers van Nacon Stones B.V. worden geproduceerd met behulp van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor kan er, ondanks onze hoge kwaliteitseisen, in een en dezelfde productierun toch kleurverschil optreden. Deze kleurverschillen kunnen nooit reden zijn voor weigering van producten of reclamaties van enige aard. Wij adviseren daarom bij het verwerken meerdere parijen stenen door elkaar te gebruiken om zo deze eventuele kleurverschillen onzichtbaar te verwerken. Tevens is het aan te raden om zoveel mogelijk uit een en dezelfde productierun te bestellen en daarom grotere partijen in een keer te kopen. Wij adviseren u de plaatsingsvoorschriften die bij de levering worden bijgeleverd te volgen.
 4. Op ‘witte uitbloei’ of verkleuring van natuursteenprodukten kan geen garantie worden gegeven.
 5. Ook bij natuursteen is het mogelijk dat met name de kleur van de geleverde goederen afwijkt van het getoonde monster of de afbeelding in de catalogus. Omdat in groeves verschillende lagen met enige kleurnuances kunnen voorkomen, zijn wij bij levering afhankelijk van beschikbaarheid van materiaal uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt. Reclamaties ten aanzien van kleurverschillen zijn daarom niet ontvankelijk. Ondanks het feit dat natuursteen over het algemeen kleurecht is en uitermate duurzaam, zijn er enkele kalksteenvarianten die de neiging hebben onder invloed van zon en zure regen te ‘vergrijzen’. U kunt dit proces vertragen door de oppervlakte te behandelen met coating.
 6. De vermelde afmetingen in onze aanbiedingen, offertes en catalogus betreffen circa-maten. Een deel van onze collectie bestaat uit artikelen die geheel of gedeeltelijk in hun natuurlijke staat worden aangeboden. Ten aanzien van kleur, formaat of vorm kunnen we bij deze artikelen geen garantie afgeven.
 7. Schanskorven mogen niet volgens dezelfde afwerkingseisen worden beoordeeld als interieurmaterialen. Door handmatige bewerking van enkele producten is enige tolerantie geaccepteerd ten opzichte van de maatvoering en kunnen wij ten aanzien van dit fenomeen geen reclamaties in behandeling nemen. Producten die onder KOMO of andere normeringen worden geproduceerd, voldoen uiteraard geheel aan de eisen die aan deze normering gesteld zijn.
 8. De geleverde gewichten kunnen, met name als gevolg van weersomstandigheden, iets afwijken van de opgave in aanbieding of offerte. Wij behouden ons het recht voor, bij het afronden naar volle verpakkingseenheden, over- of onder te leveren.
 9. Nacon Stones B.V. probeert zoveel mogelijk informatie middels onze verkopers te verspreiden, maar kunnen de binnen onze onderneming aanwezige kennis nooit volledig op papier zetten. Mocht u productspecifieke vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen. Nacon Stones B.V. kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor adviezen die onze verkopers aan hun klanten geven, zeker als deze berusten op onvoldoende kennis of onwaarheden, of indruisen tegen wat in de handel gebruikelijk is. Het bezoeken van klachten bij particulieren door een vertegenwoordiger van een leverancier aan Nacon Stones B.V. vindt pas plaats nadat er door ons overleg over de klacht is geweest.
 10. Alle houtproducten verkleuren onder invloed van zon en regen. Dit vergrijzings proces kan bij hardhout worden vertraagd door het gebruik van bangkirai-olie. Het verkleuren van hout is nimmer een terechte grond voor reclamatie van enige aard. U dient bij de opslag van hout rekening te houden met dit fenomeen. Ook is het raadzaam houtproducten strak, en indien mogelijk opgelat, op te slaan om het natuurlijke ‘werken’ van hout niet tot onnodig kromtrekken van de producten te laten leiden. Vergrijsd en kromgetrokken hardhout en tuinhout wordt niet retourgenomen. Nadat u een vol pak heeft geopend en palen en planken de ruimte krijgen om te werken, dient u voor eigen risico rekening te houden met 3% kromgetrokken hout.
 11. Manco’s en zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na levering bij Nacon stones B.V. gemeld te zijn. Na deze termijn kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid meer accepteren. Materialen met zichtbare gebreken die verwerkt zijn worden tevens geacht geaccepteerd te zijn en worden niet teruggenomen of gecrediteerd. In verband met mogelijke reclamaties adviseren wij u alle nota’s, vrachtbrieven en palletlabels te bewaren.
 12. Het retour brengen of laten halen van geleverde artikelen is alleen mogelijk met een geldige retourbon die alleen door onze vertegenwoordiger of onze verkoop binnendienst kan worden uitgeschreven. Alleen onbeschadigde goederen en niet-aangebroken verpakkingseenheden van goederen die op het retourmoment nog als voorraad product in collectie zijn kunnen worden gecrediteerd. Restpartijen, speciale aanbiedingen en goederen die niet meer in collectie zijn worden niet retourgenomen. Indien de reden van de retour niet meer terug te voeren is op fouten bij Nacon stones B.V. zullen vrachtkosten en eventuele handelingskosten in rekening worden gebracht. -Door overmacht en verkeerssituaties is het onmogelijk het tijdstip van levering op de overeengekomen leverdag exact aan te geven.
 13. De koper verplicht zich na aflevering van onze producten deze zodanig te verzorgen dat deze niet in waarde achteruit gaan. Bij het niet nakomen van deze verplichting houdt Nacon Stones B.V. zich het recht voor retournering van deze producten te weigeren of de waardevermindering in rekening te brengen.
 14. Alle prijzen die aan de consument worden afgegeven zijn inclusief 21% BTW. -Alle prijzen die aan het bedrijven worden afgegeven zijn exclusief 21% BTW. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN GELEVERDE PRODUCTEN Bij het tot stand komen van de koopovereenkomst is de opdrachtgever op de hoogte van de product eigenschappen van de door hem aangeschafte producten, en de verwerkingsvoorschriften behorende bij deze producten, een exemplaar van deze verwerkingsvoorschriften is bij de koopovereenkomst op aanvraag te verkrijgen.