Privacystatement
Onze klanten waarderen ons met een gemiddelde van:
9,8 op basis van
406 beoordelingen.

Privacystatement

Nacon Stones BV Nacon Stones BV, gevestigd aan Kooiweg 6
 
5306 VT  Brakel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.nacon.nl Kooiweg 6
 
5306 VT  Brakel 0418-674116
 
H.A. Hendriks van Warbij is de Functionaris Gegevensbescherming van Nacon Stones BV Hij/zij is te bereiken via info@nacon.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Nacon Stones BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nacon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nacon Stones BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Nacon Stones BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Nacon Stones BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nacon Stones BV) tussen zit.
 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
Nacon Stones BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens 7 jaar Omwille van de Belastingdienst
IP-adres 26 maanden Wij bewerken de markt per provincie
Locatiegegevens 26 maanden Wij bewerken de markt per provincie
Gegevens over uw activiteiten op onze website 26 maanden Om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren voor bezoekers analyseren wij het gedrag op onze website
Internetbrowser en apparaattype 26 maanden Om u als bezoeker een zo optimaal mogelijke ervaring te geven willen we graag weten met welk apparaat u onze website bezoekt
     
     
 
Delen van persoonsgegevens met derden
 
Nacon Stones BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nacon Stones BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nacon Stones BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nacon Stones BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
 
Cookie: Googly Analytics
 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 
Bewaartermijn: 2 jaar en twee maanden
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nacon Stones BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nacon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Deze kopie van uw identiteitsbewijs gebruiken wij uitsluitend om te controleren of het verzoek wordt ingediend door een bestaand persoon. Deze wordt uiteraard meteen vernietigd nadat uw verzoek is verwerkt.
 
Nacon Stones BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Nacon Stones BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nacon.nl

Brakel, 14 mei 2018
© copyright 2023 Nacon Steenkorven | Schanskorven
open